Thể LoạI

Phân tích logic

Cách phân tích logic

Phân tích logic: hướng dẫn thực tế về cách thực hiện phân tích logic và cách xác định các yếu tố của câu: chủ ngữ, vị ngữ, bổ sung.

Phân tích logic: phần bổ sung

Bổ sung trong phân tích logic: làm thế nào để xác định và phân biệt chúng, đây là danh sách đầy đủ của tất cả các bổ sung trực tiếp và gián tiếp và các câu hỏi họ trả lời.

Phân tích logic: bảng bổ trợ

Bảng bổ sung: một nguồn tài nguyên hữu ích để thực hiện phân tích logic theo cách tốt nhất, xác định một cách hợp lý các bổ sung trực tiếp và gián tiếp.