Thể LoạI

Phân tích ngữ pháp

Cách phân tích ngữ pháp

Phân tích ngữ pháp. Làm thế nào để làm phân tích ngữ pháp của các yếu tố của câu. Tất cả các mẹo và bài tập ví dụ.

Phân tích ngữ pháp: trạng từ

Trạng từ phân tích ngữ pháp. Hướng dẫn chi tiết về cách làm phân tích ngữ pháp của trạng từ. Các loại trạng từ: cách, thời gian, số lượng, địa điểm.

Phân tích ngữ pháp: đại từ

Phân tích ngữ pháp, đại từ. Làm thế nào để làm phân tích ngữ pháp của đại từ. Chúng là gì và loại đại từ nào tồn tại.

Phân tích ngữ pháp: tên

Tên phân tích ngữ pháp. Làm thế nào để làm phân tích ngữ pháp của tên. Tất cả về tên chung, thích hợp, tập thể, thay đổi, hợp chất, nguyên thủy.

Phân tích ngữ pháp: tính từ

Phân tích ngữ pháp. Làm thế nào để làm phân tích ngữ pháp của tính từ. Các loại tính từ: đủ điều kiện và xác định.

Phân tích ngữ pháp: động từ

Động từ, phân tích ngữ pháp. thực hiện phân tích ngữ pháp của động từ tiếng Ý thường trở nên thực sự khó khăn: đây là những mẹo để tránh sai lầm!