Thể LoạI

25 tháng 4 năm 2019

Cầu 25 tháng 4 năm 2017: các trường học đóng cửa theo khu vực

Cầu 25 tháng 4, các trường đóng cửa: danh sách các trường theo khu vực sẽ đóng trong cầu 25 tháng 4 năm 2017.

25 tháng 4: tại sao giải phóng Ý được tổ chức

Ngày 25 tháng 4 ở Ý là gì và tại sao lễ giải phóng được tổ chức: chúng tôi lấy lại các giai đoạn chính của sự kiện lịch sử Ý.

25 tháng 4: chủ đề, ghi chú và cụm từ nổi tiếng

Ngày giải phóng: tìm hiểu lý do tại sao nó được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 và tham khảo tất cả các tài liệu để tìm hiểu thêm về chủ đề, ghi chú và cụm từ nổi tiếng.